Tiesāšanās izdevumi

Valsts nodevas un drošības naudas samaksas nosacījumi paredzēti Administratīvā procesa likuma (APL) 13. nodaļā.

Par pieteikumu par lietas ierosināšanu tiesā, kā arī par pretpieteikumu un trešās personas ar patstāvīgiem prasījumiem pieteikumu maksā valsts nodevu 30 euro apmērā.

Par apelācijas sūdzību, kā arī par pretapelācijas sūdzību maksā valsts nodevu 60 euro apmērā.

Par blakus sūdzību maksā drošības naudu 15 euro apmērā. Par blakus sūdzību, kas ietverta apelācijas vai kasācijas sūdzībā (APL 292. panta 1.1 daļa un 307. panta 4.1 daļa), drošības naudu nemaksā.

Par kasācijas sūdzību, kā arī par pretsūdzību maksā drošības naudu 70 euro apmērā.

Par lūgumu par pagaidu aizsardzību maksā drošības naudu 15 euro apmērā.

Par pieteikumu par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem maksā drošības naudu 15 euro apmērā.

Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, pēc personas lūguma var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no valsts nodevas un drošības naudas samaksas. (APL 128. un 129.2 pants)

Informāciju par kontiem, kuros iemaksājamas valsts nodevu un drošības naudu summas, skatīt portāla sadaļā „Valsts nodevas un tiesu konti”

Informāciju par valsts nodevu un citu maksājumu atmaksu skatīt portāla sadaļā „Nodevu atmaksa”

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 24.05.2021.