Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikums

APSTIPRINĀTS

ar tiesnešu disciplinārkolēģijas

4.11.2010. lēmumu Nr.2

 

Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikums

 

Izdots saskaņā ar

Tiesnešu disciplinārās atbildības

likuma 2.panta piekto daļu

I.             Vispārīgais jautājums

1.            Tiesnešu disciplinārkolēģijas (turpmāk – disciplinārkolēģija) nolikums nosaka tās darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas kārtību.

II.            Disciplinārkolēģijas kompetence

2.            Disciplinārlkolēģija:

2.1.         izskata ierosinātās disciplinārlietas par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem un administratīvajiem pārkāpumiem;

2.2.         izskata un pieņem lēmumu par priekšlikuma iesniegšanu par tiesneša atstādināšanu no amata līdz galīgā lēmuma pieņemšanai disciplinārlietā;

2.3.         izskata un pieņem lēmumu par tiesnesim uzliktā disciplinārsoda noņemšanu pirms termiņa;

2.4.         apstiprina disciplinārkolēģijas nolikumu;

2.5.         sniedz pārskatu par savu darbu tiesnešu konferencei ne retāk kā reizi divos gados;

2.6.         izskata un pieņem lēmumu citos jautājumos, kas saistīti ar disciplinārkolēģijas darba organizāciju.

III.           Disciplinārkolēģijas darba organizācija

3.            Disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks vai cits priekšsēdētāja pilnvarots disciplinārkolēģijas loceklis.

4.            Disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja vietnieku ievēl disciplinārkolēģija no savu locekļu vidus, atklāti balsojot. Kandidātus izvirza sēdē klātesošie disciplinārkolēģijas locekļi.

5.            Ja disciplinārkolēģijas locekli atbrīvo vai atceļ no amata, viņš nepiedalās disciplinārkolēģijas darbā. Jaunu disciplinārkolēģijas locekli ievēl kārtējā tiesnešu konferencē.

6.            Ja disciplinārkolēģijas locekli atstādina no amata, tad līdz galīgā nolēmuma pieņemšanai disciplinārlietā vai krimināllietā, viņš nepiedalās disciplinārkolēģijas darbā.

7.            Disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs:

7.1.         vada un organizē disciplinārkolēģijas darbu;

7.2.         kontrolē disciplinārlietu un citu disciplinārkolēģijas kompetencē ietilpstošo jautājumu izskatīšanu sēdēs;

7.3.         organizē un nodrošina disciplinārlietas vai cita jautājuma izskatīšanas sagatavošanu disciplinārkolēģijas sēdei, uzdodot vienam no disciplinārkolēģijas locekļiem:

7.3.1.     papildus pārbaudīt, vai ir pamats saukt tiesnesi pie disciplinārās atbildības;

7.3.2.     pieprasīt no tiesām papildus dokumentus un materiālus, arī tiesu lietas, kuru iztiesāšanā tiesnesis pieļāvis likuma pārkāpumu;

7.3.3.     pieprasīt nepieciešamo informāciju un materiālus;

7.4.         uzdod vienam no disciplinārkolēģijas locekļiem sniegt ziņojumu disciplinārkolēģijas sēdē;

7.5.         apstiprina disciplinārkolēģijas sēžu darba kārtību;

7.6.         sasauc un vada disciplinārkolēģijas sēdes;

7.7.         nozīmē disciplinārkolēģijas sēžu sekretāru;

7.8.         kontrolē disciplinārkolēģijas sekretāra pienākumu izpildi disciplinārkolēģijas lietvedības kārtošanā.

8.            Disciplinārkolēģijas priekšsēdētājam ir tiesības:

8.1.         nosūtīt atpakaļ disciplinārlietas materiālus trūkumu novēršanai, ja nav izpildītas likumā noteiktās prasības;

8.2.         īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

9.            Disciplinārkolēģijas sekretārs:

9.1.         kārto disciplinārkolēģijas lietvedību;

9.2.         reģistrē saņemtās disciplinārlietas un citus materiālus saņemtās korespondences uzskaites žurnālā, aizpilda disciplinārlietas uzskaites un reģistrācijas kartīti un nodod disciplinārkolēģijas priekšsēdētājam tālākai virzībai;

9.3.         rakstiski paziņo disciplinārkolēģijas locekļiem un personām, kurām ir tiesības piedalīties disciplinārkolēģijas sēdē par sēdes laiku, vietu un sēdē izskatāmajiem jautājumiem;

9.4.         protokolē disciplinārkolēģijas sēdi;

9.5.         kārto saraksti, kas saistīta ar disciplinārlietas vai citu materiālu sagatavošanu izskatīšanai sēdē un pieņemto lēmumu izpildi;

9.6.         sagatavo un nosūta disciplinārkolēģijas sēdē pieņemto lēmumu norakstus;

9.7.         ieraksta nosūtāmos dokumentus reģistrācijas žurnālā;

9.8.         noformē disciplinārkolēģijas sēdē izskatītās lietas un nodod tās Augstākās tiesas arhīvā;

9.9.         veic citus pienākumus disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja uzdevumā.

IV.          Disciplinārkolēģijas sēde un disciplinārlietas materiāli

10.          Disciplinārkolēģijas sēdi protokolē. Protokolu paraksta sēdes priekšsēdētājs un sēdes sekretārs.

11.          Disciplinārkolēģijas sēdes gaitu var fiksēt ar tehniskiem līdzekļiem.

12.          Ja disciplinārkolēģijas sēdi fiksē ar tehniskiem līdzekļiem:

12.1.      sēdes norises audio ierakstu pievieno disciplinārkolēģijas sēdes protokolam;

12.2.      disciplinārkolēģijas sēdes protokolā var nenorādīt uzdoto jautājumu un sniegto paskaidrojumu būtību

12.3.      pēc tiesneša pieprasījuma piecu dienu laikā sagatavo un izsniedz rakstveida protokola norakstu.

13.          Disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

V.            Lēmuma pieņemšana

14.          Disciplinārkolēģijas locekļi, kuri ierosinājuši par tiesnesi disciplinārlietu vai iesnieguši izskatīšanai priekšlikumu pirms termiņa noņemt tiesnesim agrāk noteikto disciplinārsodu, lēmuma pieņemšanā nepiedalās, atstājot apspriežu istabu.

15.          Ja disciplinārkolēģijas loceklis uzskata, ka ir apstākļi, kuri var dot pamatu apšaubīt viņa objektivitāti disciplinārlietas vai cita jautājuma izlemšanā, viņš pirms lietas izskatīšanas pēc būtības var sevi atstatīt no piedalīšanās jautājuma izlemšanā.

16.          Personu, kuras disciplinārkolēģijas sēdēs var piedalīties ar padomdevēja tiesībām, neierašanās uz kolēģijas sēdi, nav šķērslis disciplinārlietas vai cita jautājuma izskatīšanai pēc būtības.

17.          Disciplinārkolēģijas lēmumus pieņem parasti atklāti ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir sēdes priekšsēdētāja balss.

18.          Izskatot priekšlikumus par tiesnesim agrāk uzliktā disciplinārsoda noņemšanu pirms termiņa, disciplinārkolēģija pieņem lēmumu šos priekšlikumus apmierināt vai noraidīt. Šāda lēmuma noraksts jāpievieno disciplinārlietai, kurā pieņemts lēmums par disciplinārsoda uzlikšanu tiesnesim.

19.          Izskatot jautājumus, kas nav saistīti ar disciplinārlietas izskatīšanu, disciplinārkolēģija pieņem lēmumu, tajā norādot disciplinārkolēģijas sastāvu, jautājuma izskatīšanas vietu un laiku, izskatāmā jautājuma būtību un pieņemtā lēmuma motivējumu.

VI.          Noslēguma jautājums

20.          Ar šī nolikuma apstiprināšanas brīdi spēku zaudē 2007.gada 23.martā apstiprinātais Tiesnešu disciplinārkolēģijas nolikums.