Skaidrojumi, atzinumi un lēmumi

Datums

Veids

Dokuments

14.05.2021

Atzinums

Par tiesneša komunikāciju sociālajos tīklos

šeit

06.05.2021

Atzinums

Par tiesneša iespējamiem reputācijas riskiem

šeit

19.03.2021

Atzinums

Par tiesneša komunikāciju sociālajos tīklos un privātajā sarakstē

šeit

02.02.2021

Atzinums

Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu pārkāpšanu 

šeit

13.11.2020

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

20.10.2020

Skaidrojums

Par piedalīšanos pašpārvaldes vēlēšanās

šeit

07.08.2020

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

08.05.2020

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

20.03.2020

Atzinums

Par tiesneša komunikāciju ārpus darba laika

šeit

20.03.2020

Skaidrojums

Par lietas objektīvas izskatīšanas ietekmēšanu

šeit

14.02.2020

Atzinums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas

šeit

17.01.2020

Skaidrojums

Par tiesnešu komunikāciju, nosakot krimināllietas iztiesāšanas laiku 

šeit

13.12.2019

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

11.10.2019

Atzinums

Par ex parte sarunām

šeit

12.04.2019

Skaidrojums

Par tiesneša dalību augstskolas Tiesību zinātņu studiju programmu padomes darbā 

šeit

28.09.2018

Atzinums

Par tiesneša objektivitāti maksātnespējas lietas izskatīšanā

šeit

31.08.2018

Skaidrojums

Par tiesas objektivitāti, neatkarību un godīgumu saistībā ar nolēmuma pieņemšanai veltīto laiku un situāciju, kad darba pienākumu pildīšanas laikā tiesas darbiniekam kļūst zināms nepasludināta nolēmuma saturs

šeit

13.07.2018

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē

šeit

27.04.2018

Skaidrojums

Par tiesnešu administratīvo imunitāti 

šeit

27.04.2018

Skaidrojums

Par tiesnešu dalību speciāli tiesnešiem organizētās mācībās un tiesas priekšsēdētāja kompetenci tiesas darba organizēšanā 

šeit

16.03.2018 Skaidrojums Par ar tiesību zinātnēm nesaistītu mācību apmeklēšanu tiesas darba laikā un to saskaņošanu ar tiesas priekšsēdētāju šeit
16.03.2018 Skaidrojums Par tiesas priekšsēdētāja un tiesneša rīcību saistībā ar lietu sadali šeit
16.02.2018 Atzinums Par tiesneša izturēšanos un izteikumiem tiesas sēdē  šeit
16.02.2018 Atzinums Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdē šeit
16.02.2018 Skaidrojums Par tiesneša objektivitāti vienveidīgu lietu turpmākā izskatīšanā, ja vienā no lietām kasācijas instances tiesa ir atcēlusi spriedumu šeit
12.01.2018 Atzinums Par tiesneša rīcību ģimeniskā konfliktā šeit
12.01.2018 Skaidrojums Par ad hominem argumentu izmantošanu diskusijā šeit
09.06.2017  Atzinums Par automašīnu, ar kurām pārvietojas arī advokāti, lietošanu šeit
07.04.2017 Atzinums Par tiesneša objektivitāti šeit
17.03.2017 Atzinums Par tiesneša rīcību, izmantojot tiesneša amata prestižu sadzīviskā konfliktā šeit
17.03.2017 Skaidrojums Par tiesneša objektivitāti šeit
28.02.2017 Atzinums Par tiesneša objektivitāti lietas izskatīšanā, aicinot puses uz izlīguma noslēgšanu šeit
27.01.2017 Atzinums Par tiesas iekšējās sarakstes dokumentu ievietošanu lietu materiālos šeit
14.10.2016 Skaidrojums Par tiesnešu darba laiku un tiesas priekšsēdētāja kompetenci darba laika ievērošanas uzraudzībā šeit
26.02.2016 Skaidrojums Par tiesneša izturēšanos tiesas zālē šeit
26.02.2016 Skaidrojums

Par tiesas sastāvā esoša tiesneša rīcību, lietas izskatīšanas laikā pētot citas lietas materiālus

šeit
15.01.2016 Skaidrojums Par pasākumu apmeklēšanu šeit
16.10.2015 Skaidrojums Par situāciju, kad tiesnesis lieto advokātu birojam piederošu automašīnu šeit
 04.09.2015 Atzinums  Par tiesneša rīcību administratīvā pārkāpuma gadījumā  šeit
17.06.2015 Skaidrojums Par tiesnesi kā pārstāvi šeit
13.02.2015 Skaidrojums Par tiesneša objektivitāti lietā, kurā pieteicējs ir augstākas instances tiesas tiesnesis  šeit
28.01.2015 Skaidrojums Vadlīnijas saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem  šeit
19.12.2014 Lēmums Par tiesas priekšsēdētāja rīkojumu nepildīšanu un attiecībām ar tiesas darbiniekiem šeit
30.05.2014 Atzinums Par lēmuma pieņemšanu attiecībā pret kolēģi šeit
30.05.2014 Atzinums Par tiesneša rīcību, kopējot materiālus no viņa rīcībā esošas lietas šeit
21.03.2014  Skaidrojums Par autoratlīdzības līguma slēgšanu ar iestādi, kas ir potenciāls lietas dalībnieks  šeit

14.02.2014

Skaidrojums

Par lekcijas lasīšanu darba laikā, ja tiesnesis, kas lasa lekciju, vienlaikus ir tiesas priekšsēdētājs

šeit

10.01.2014

Atzinums

Par tiesneša lietotajiem izteicieniem intervijā ar žurnālistu šeit

13.12.2013

Atzinums

Par tiesneša atbildēm uz žurnālista  jautājumiem šeit

11.10.2013 

Atzinums

Par lietu izskatīšanu situācijā, kad tiesnesim ir parādsaistības pret lietas dalībnieku - prasītāju 

šeit

9.11.2012 

Atzinums

Par tiesneša izteikumiem tiesa sēdē

šeit

9.11.2012

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos un izteikumiem tiesa sēdē

šeit

9.11.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, izmantojot darbnespējas lapu, lai piedalītos braucienā ārpus valsts

šeit

19.10.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību tiesas sēdē, kad lemjot par pieteikto noraidījumu, tiesnesis mēģināja noskaidrot, kurš ir sastādījis pieteikto noraidījumu

šeit

5.10.2012

Skaidrojums

Par to, vai tiesnesis, pret kuru uzsākts kriminālprocess, var turpināt pildīt tiesneša pienākumus un izskatīt lietas

šeit

24.08.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, izskatot lietu par ministrijas lēmumu, situācijā, kad tiesneša dzīvesbiedre ir ministrijas padotības iestādes vadītāja

šeit

2.03.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, nosūtot uz Latvijas tiesnešu mācību centra rīkoto semināru savu dēlu

šeit

20.01.2012

Atzinums

Par tiesneša rīcību, vadot tiesas sēdi

šeit

20.01.2012

Skaidrojums

Par ex parte sarunām un tiesnešu, advokātu un prokuroru savstarpējo saskarsmi

šeit

1.07.2011

Skaidrojums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas situācijā, kad pieteicēja pārstāvis ir partijas, kas izvirzīja un balsoja par tiesneša apstiprināšanu tiesībsarga amatā, amatpersona

šeit

1.07.2011

Lēmums

Par tiesneša rīcību saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.panta pirmajā daļā noteikto aizliegumu

šeit

8.04.2011

Skaidrojums

Par tiesneša, kurš algas samazinājuma dēļ nonācis fiziskas personas maksātnespējas situācijā, statusa savienojamību ar tiesneša amatu

šeit

13.11.2010

Atzinums

Par tiesneša rīcību saskarsmē ar tiesneša palīgu

šeit

29.10.2010

Skaidrojums

Par atstatīšanos no lietas izskatīšanas/noraidījuma pieņemšanu, ja viens no procesa dalībniekiem ir tiesas priekšsēdētāja radinieks

šeit

29.10.2010

Atzinums

Par tiesneša izturēšanos tiesas sēdes laikā

šeit

8.10.2010

Skaidrojums

Par tiesnesi kā sociālā tīkla draugiem.lv un citu līdzīgu sociālo tīklu lietotāju

šeit

9.07.2010

Skaidrojums

 Par to, kā attiecībā uz tiesneša veiktajām darbībām nošķirams pedagoga darbs no radošā darba un vai tiesnesis ir tiesīgs veikt radošo un pedagoga darbu par samaksu

šeit

27.11.2009

Lēmums

Par tiesneša rīcību saistībā ar SIA rīkotu semināru

šeit

12.06.2009

Skaidrojums

Par tiesneša publisku viedokļa paušanu par savām un citu tiesnešu izskatāmajām lietām

šeit

12.06.2009

Skaidrojums

Par tiesneša atstatīšanos no lietas izskatīšanas, ja tiesas darbinieks ir lietas dalībnieks vai tiesas piesēdētājs, tiesnesis ilgstoši pazīstams ar lietas dalībnieka tēvu, lietas dokumentus sagatavojis speciālists, kas ir tiesneša radinieks

šeit

12.06.2009

Atzinums

Par tiesneša rīcību, noslēdzot pirkuma līgumu un reģistrējot laulāto mantas šķirtību pēc civillietā pieņemtā lēmuma stāšanās likumīgā spēkā

šeit

3.04.2009

Skaidrojums

Par simbolisku dāvaniņu pieņemšanu svētkos

šeit

1.08.2008

Atzinums

Par tiesneša rīcību, apmeklējot advokāta dzimšanas dienas svinības

šeit

1.08.2008

Skaidrojums

Par tiesneša atstatīšanos, ja lietā viena no pusēm ir akciju sabiedrība, kuras akcijas tiesnesis ir iegādājies

šeit

1.08.2008

Lēmums

Par tiesneša rīcību, izskatot blakus sūdzību par lēmumu par atteikšanos pieņemt kasācijas sūdzību par spriedumu, kura pieņemšanā tiesnesis bija piedalījies

šeit

27.06.2008

Skaidrojums

Par tiesu nolēmumu analīzi un kritiku, veicot zinātnisko un pedagoģisko darbu

šeit

27.06.2008

Lēmums

Par tieslietu ministra pieprasījumu sniegt atzinumu par tiesneša rīcības atbilstību Latvijas tiesnešu ētikas kodeksa normām

šeit