Tiesu hierarhija

Augstākā tiesa Latvijas Republikas trīspakāpju tiesu sistēmā ir trešā, augstākā līmeņa tiesa, kas saskaņā ar likumu izskata lietas gan otrajā (apelācijas), gan trešajā (kasācijas) instancē. Kopš 2015.gada 1.janvāra apelācijas instance Augstākajā tiesā ir tikai civillietās.

Jēdzieni "tiesas līmenis" un "tiesas instance" ir cieši saistīti, bet tos nedrīkst sajaukt. Latvijā kopš 1995. gada ir trīs līmeņu tiesas – pirmais ir rajonu (pilsētu) līmenis, otrais – apgabaltiesas, trešais – Augstākā tiesa. Pastāvošā trīspakāpju tiesu sistēma nodrošina pirmās instances tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu un lietas atkārtotu izskatīšanu apelācijas un kasācijas instancēs.

Administratīvi Augstākā tiesa nav saistīta ar rajona (pilsētu) vai apgabaltiesām. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tiesneši nevar kontrolēt vai dot norādījumus zemāka līmeņa tiesu tiesnešiem par konkrētu lietu izskatīšanu vai organizatoriskiem jautājumiem. Saikne starp visu līmeņu tiesām izpaužas procesuāli, izskatot pārsūdzētos vai noprotestētos zemākas instances tiesas nolēmumus, kā arī veidojot vienotu tiesu praksi.