Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība


Juridiskās palīdzības administrācija saskaņā ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums” apsaimnieko līdzekļus, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai palīdzībai.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā, civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās var saņemt persona, kura:

·  ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;

· pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ);

· atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Daļējo valsts nodrošināto juridisko palīdzību noteikta veida advokāta civilprocesa lietās (par kapitālsabiedrību dalībnieku vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem un kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150000 euro) var saņemt personas:

· kuras ienākumu līmenis nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

· īpašuma stāvoklis atbilstošs juridiskās palīdzības saņemšanai.

Trauksmes cēlējs valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos, nevērtējot tā mantisko stāvokli (no 2019.gada 1.maija).

Juridiskās palīdzības administrācija juridisko palīdzību nodrošina:

1) civillietās (izņemot, ja lieta ir saistīta ar muitas vai nodokļu jautājumiem, tā attiecas uz prasījumu par goda un cieņas aizskaršanu, tā attiecas uz prasījumu, kas tieši saistīts ar personas saimniecisko darbību vai komercdarbību, vai neatkarīgu profesionālo darbību u.c.);

2)  administratīvajās lietās:

· bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros;

· pārsūdzības procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros;

· lēmuma par pastrīdēto izbraukšanas rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros;

· administratīvajās lietās tiesā, kurās tiesas (tiesnesis) ir pieņēmis lēmumu par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli;

3) Satversmes tiesas procesā personai, pēc kuras konstitucionālās sūdzības Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu, norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.

Krimināllietās – aizstāvības un pārstāvības nodrošināšanai personas vēršas pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētājs, prokurors vai tiesnesis) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai Juridiskās palīdzības administrācijā ir jāiesniedz:

1) aizpildīta iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa   (https://www.jpa.gov.lv/lv/juridiskas-palidzibas-sanemsanas-pieprasijuma-veidlapas) un jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina personas tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu;

2)  dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu, lietas virzību u. tml.  

3) administrācijas tīmekļa vietnē sadaļā “Noderīgi materiāli” (https://www.jpa.gov.lv/lv/noderigi-materiali) ir pieejamas aktuālās infografikas un bukleti, tajā skaitā par valsts nodrošināto juridisko palīdzību https://www.jpa.gov.lv/lv/media/671/download?attachment

Sīkāku informāciju par Juridiskās palīdzības administrācijas pakalpojumiem skatīt:  http://jpa.gov.lv/pakalpojumi

Bezmaksas informatīvais tālrunis 80001801

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Rīgā, Pils laukumā 4